POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Przygotowujemy niezbędną dokumentację celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla poniższych działań:

- nawadnianie gruntów rolnych,
- budowa budynków mieszkalnych i innych budowli na terenach zalewowych,
- przejście liniami (np. gazowymi, wodociągowymi, elektr.) pod dnem cieku,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych,
- wykonanie pomostów i rowów,
- wykonanie przepustów w rowach, zarurowanie rowu,
- budowa stawu,
- odprowadzanie ścieków przemysłowych (np. dla myjni samochodowych),
- pobór wód powierzchniowych i/lub podziemnych,
- zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
i wiele innych.